Freiherr Floris I. von Pallant Gf.v.Culemburg
(1537 - 1598)
Graf Wilhelm IV. v. d. Berg
Philippa Sidonia von Manderscheid
( - 1602)


Floris II. von Pallant Gf.v. Culemburg Gräfin Katharina v. d. Berg
Geb. 28 5 1577
Beru.
AusB.
Rel.
Td. 4 6 1639
Brd.
Geb. 1578
Beru.
AusB.
Rel.
Td. 19 10 1640
Brd.


Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt